سفارش تبلیغ
صبا ویژن

90/7/14
12:41 عصر

هزیون

بدست افسانه در دسته

 

کلیید کلید کلی

میکنم روی

. my computer

1بار 2بار

اما صفحه ای که جلوم بازه رونمیبینم

شاید نمیخوام ببینمش ولحظه ی شروع تکرار تکرار پشت سرهم

وبعد یه چیزی توصفحه به چشمم زیادی میاد .

وهمه چی تموم شد حالا صفحه جلوم بازو درایوا رو میبینم اما هنوز لذت کلید کردن

رو my computer

..............