سفارش تبلیغ
صبا ویژن

90/12/17
2:1 عصر

رفتن

بدست افسانه در دسته

سلام قرارمان براین بود

بایک نثردرخدمت شما دوستان باشم ولی نشد نه این افکار پراکنده یاری ام کرد

نه دست سرنوشت

که هفت روزمان دربهشت زهرا ومسجد ومراسم وراه انداختن مهمان بگذرد ودراخر خستگی وغم

وای کاشهای فراوان ونبودن  رفتن ودلتنگی

روحت شاد

مادربزرگ سلطنت فیضی 97ساله